Bảng Xếp hạng Thành viên

Gur5624The 540,770   Bendas 85,050
micki 506,930   NyyTreib 69,350
Ovg5538 477,950   baires_8133 54,850
something 455,730   Naf_3836_A 53,420
Pbz_Sane 256,910   bgu_4902_Oth 51,190
Gun_That 252,720   Gur1443Of 49,550
bianchini 223,970   Abg5800ca 34,530
Fub_a 208,370   dumesnil 28,650
gbbToo 199,890   readdy 27,030
Duthie 192,550   Code_tru 20,550
Npg_2281_Dys 172,850   Pelyo_6025 2,990
Rvgclaim 154,910   Pavlo 2,910
Yvx9948b 108,640   Cbf8234C 2,780
Initia 100,510   justMilan 2,750
kenaan 90,580   laehn 2,700
...