Thành viên vs_at

Đã đăng ký được: 2 năm (since 09/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Billy Lucis Tilda
Vị trí: Australia
Tự giới thiệu:

Hoạt động của vs_at

Điểm: 860 điểm (hạng #6,646)
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho vs_at

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...