Thành viên vg_is

Đã đăng ký được: 2 năm (since 04/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Iams
Vị trí: Germany
Tự giới thiệu:

Hoạt động của vg_is

Điểm: 860 điểm (hạng #6,646)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 11
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho vg_is

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...