Thành viên v_9312_i

Đã đăng ký được: 2 năm (since 20/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Max Laack Helga
Vị trí: Katowice
Tự giới thiệu:

Hoạt động của v_9312_i

Điểm: 590 điểm (hạng #14,793)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 4 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho v_9312_i

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...