Thành viên theTime

Đã đăng ký được: 2 năm (since 04/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Coho
Vị trí: Taipei, Taiwan
Tự giới thiệu: I hate sequels

Hoạt động của theTime

Điểm: 1,350 điểm (hạng #1,270)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 7 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 4 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 4 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho theTime

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...