Thành viên pbq_1490

Đã đăng ký được: 2 năm (since 15/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Eloy Hosea Oddi
Vị trí: Rio de Janeiro, Brazil
Tự giới thiệu:

Hoạt động của pbq_1490

Điểm: 210 điểm (hạng #39,267)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho pbq_1490

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...