Thành viên magedYoho

Đã đăng ký được: 2 năm (since 20/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Reed Trump Nelia
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của magedYoho

Điểm: 970 điểm (hạng #4,639)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho magedYoho

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...