Thành viên it_6850

Đã đăng ký được: 2 năm (since 06/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Karol
Vị trí: USA
Tự giới thiệu:

Hoạt động của it_6850

Điểm: 270 điểm (hạng #32,880)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho it_6850

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...