Thành viên hulan_605

Đã đăng ký được: 2 năm (since 12/5/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Opper Ela Kenia
Vị trí: Denmark
Tự giới thiệu:

Hoạt động của hulan_605

Điểm: 160 điểm (hạng #47,351)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho hulan_605

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...