Thành viên hisel_Latte

Đã đăng ký được: 2 năm (since 18/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Kuwait
Tự giới thiệu: I don't like to watch golf on television because I can't stand people who whisper

Hoạt động của hisel_Latte

Điểm: 340 điểm (hạng #28,367)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 5
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho hisel_Latte

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...