Thành viên hair_logo

Đã đăng ký được: 2 năm (since 28/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Soon Verda
Vị trí: Brisbane, Australia
Tự giới thiệu:

Hoạt động của hair_logo

Điểm: 540 điểm (hạng #17,468)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho hair_logo

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...