Thành viên guv_828

Đã đăng ký được: 2 năm (since 27/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Rei Casie Ali
Vị trí: Detroit
Tự giới thiệu:

Hoạt động của guv_828

Điểm: 310 điểm (hạng #30,051)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho guv_828

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...