Thành viên get_8316

Đã đăng ký được: 2 năm (since 03/5/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Sandy
Vị trí: Berlin, Germany
Tự giới thiệu:

Hoạt động của get_8316

Điểm: 530 điểm (hạng #18,080)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 2 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho get_8316

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...