Thành viên gbbToo

Đã đăng ký được: 2 năm (since 15/11/2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Soraya
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của gbbToo

Điểm: 199,900 điểm (hạng #9)
Các câu hỏi: 1,091 (trong đó có 374 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,659 (có 293 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,248
Đã bình chọn cho người khác trong: 154 Câu hỏi, 263 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 344 Phiếu ủng hộ, 73 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 705 Phiếu ủng hộ, 188 Phiếu chống

Đăng lên tường cho gbbToo

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...