Thành viên fry2658mater

Đã đăng ký được: 2 năm (since 23/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nucci Elmer Eve
Vị trí: Porto Alegre, Brazil
Tự giới thiệu:

Hoạt động của fry2658mater

Điểm: 610 điểm (hạng #13,807)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho fry2658mater

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...