Thành viên bjaKucan

Đã đăng ký được: 2 năm (since 02/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nita Bran
Vị trí: Mexico City, Mexico
Tự giới thiệu:

Hoạt động của bjaKucan

Điểm: 200 điểm (hạng #40,450)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho bjaKucan

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...