Thành viên bianchini

Đã đăng ký được: 2 năm (since 11/12/2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Duncan Yenz Arlette
Vị trí:
Tự giới thiệu: I do like to hang out in the corner and keep my eye on the party, or be outside in a smaller group

Hoạt động của bianchini

Điểm: 224,000 điểm (hạng #7)
Các câu hỏi: 1,251 (trong đó có 406 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,961 (có 307 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,374
Đã bình chọn cho người khác trong: 176 Câu hỏi, 325 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 392 Phiếu ủng hộ, 109 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 888 Phiếu ủng hộ, 210 Phiếu chống

Đăng lên tường cho bianchini

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...