Thành viên Yuste_it

Đã đăng ký được: 2 năm (since 15/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Malys
Vị trí: Germany
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Yuste_it

Điểm: 720 điểm (hạng #9,904)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Yuste_it

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...