Thành viên Tbv_3796

Đã đăng ký được: 2 năm (since 17/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Trent Tina
Vị trí: San Diego, USA
Tự giới thiệu: I didn't act like I was there

Hoạt động của Tbv_3796

Điểm: 540 điểm (hạng #17,468)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Tbv_3796

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...