Thành viên StridBut

Đã đăng ký được: 2 năm (since 07/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Aiko Retek
Vị trí: Beirut, Lebanon
Tự giới thiệu:

Hoạt động của StridBut

Điểm: 840 điểm (hạng #7,051)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 9 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho StridBut

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...