Thành viên Spika_842

Đã đăng ký được: 2 năm (since 19/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Husby
Vị trí: Chile
Tự giới thiệu: I would very much like to become a best-selling author

Hoạt động của Spika_842

Điểm: 730 điểm (hạng #9,642)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 2 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 4 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Spika_842

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...