Thành viên SomeIvrin

Đã đăng ký được: 2 năm (since 23/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Shady Lulu Alise
Vị trí:
Tự giới thiệu: I want every episode to feel like we still haven't done this right yet

Hoạt động của SomeIvrin

Điểm: 430 điểm (hạng #24,774)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho SomeIvrin

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...