Thành viên SardiComp

Đã đăng ký được: 2 năm (since 29/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Kimi Eloy Auge
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của SardiComp

Điểm: 880 điểm (hạng #6,221)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 2 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 3 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 3 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho SardiComp

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...