Thành viên Pbz_Sane

Đã đăng ký được: 2 năm (since 31/1/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Bernita Stoneking Simona
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Pbz_Sane

Điểm: 256,960 điểm (hạng #5)
Các câu hỏi: 1,419 (trong đó có 451 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,237 (có 361 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,659
Đã bình chọn cho người khác trong: 210 Câu hỏi, 351 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 444 Phiếu ủng hộ, 117 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 980 Phiếu ủng hộ, 256 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Pbz_Sane

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...