Thành viên Ovg5538

Đã đăng ký được: 2 năm (since 06/1/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Lucretia Muoio
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Ovg5538

Điểm: 477,960 điểm (hạng #3)
Các câu hỏi: 2,653 (trong đó có 848 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4,009 (có 690 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,825
Đã bình chọn cho người khác trong: 393 Câu hỏi, 621 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 811 Phiếu ủng hộ, 203 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1,818 Phiếu ủng hộ, 457 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Ovg5538

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...