Thành viên Npg_2281_Dys

Đã đăng ký được: 2 năm (since 01/2/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Shanghai
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Npg_2281_Dys

Điểm: 172,880 điểm (hạng #11)
Các câu hỏi: 959 (trong đó có 301 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,469 (có 250 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,063
Đã bình chọn cho người khác trong: 150 Câu hỏi, 188 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 273 Phiếu ủng hộ, 65 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 643 Phiếu ủng hộ, 166 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Npg_2281_Dys

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...