Thành viên Naf_one

Đã đăng ký được: 2 năm (since 06/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Dacia Sandy Riech
Vị trí: Dalian, China
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Naf_one

Điểm: 490 điểm (hạng #20,557)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Naf_one

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...