Thành viên Memorize

Đã đăng ký được: 2 năm (since 04/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Byman
Vị trí: Seoul/Incheon
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Memorize

Điểm: 1,130 điểm (hạng #2,745)
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 10 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 7 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Memorize

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...