Thành viên Ire8901

Đã đăng ký được: 2 năm (since 11/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Phil
Vị trí:
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Ire8901

Điểm: 670 điểm (hạng #11,466)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Ire8901

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...