Thành viên Initia

Đã đăng ký được: 2 năm (since 29/1/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Caridad
Vị trí: USA
Tự giới thiệu: I read mysteries like Nancy Drew and Alfred Hitchcock, and I swim and I ride my motorbike

Hoạt động của Initia

Điểm: 100,510 điểm (hạng #14)
Các câu hỏi: 548 (trong đó có 176 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 864 (có 143 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 622
Đã bình chọn cho người khác trong: 82 Câu hỏi, 147 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 183 Phiếu ủng hộ, 46 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 377 Phiếu ủng hộ, 104 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Initia

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...