Thành viên Genco4737

Đã đăng ký được: 1 Năm (since 31/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Fukuoka, Japan
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Genco4737

Điểm: 530 điểm (hạng #18,080)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 2 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Genco4737

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...