Thành viên Erasure

Đã đăng ký được: 2 năm (since 23/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Los Angeles, USA
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Erasure

Điểm: 720 điểm (hạng #9,904)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 7 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Erasure

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...