Thành viên Elements

Đã đăng ký được: 2 năm (since 09/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Earl
Vị trí: Tianjin, China
Tự giới thiệu: I see myself and many artists like me as the torchbearers through these dark ages

Hoạt động của Elements

Điểm: 1,220 điểm (hạng #2,022)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 2 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 4 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Elements

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...