Thành viên Coq_Headers

Đã đăng ký được: 2 năm (since 28/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí: Japan
Tự giới thiệu: I love short trips to New York; to me it is the finest three-day town on earth

Hoạt động của Coq_Headers

Điểm: 500 điểm (hạng #19,901)
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Coq_Headers

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...