Thành viên Ba4600Landy

Đã đăng ký được: 2 năm (since 19/3/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Aiko
Vị trí: Durban
Tự giới thiệu:

Hoạt động của Ba4600Landy

Điểm: 520 điểm (hạng #18,692)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 2 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 0 Câu trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 1 hủy bình chọn

Đăng lên tường cho Ba4600Landy

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...