Làm thế nào có thể tìm thấy một value không tồn tại trong bảng?


+1 Phiếu
Đã hỏi 24/5/2016 bởi massi4415 (110 điểm)
I have a simplified table called Bookings that has two columns BookDate and BookSlot. The BookDate column will have dates only (no time) and the BookSlot column will contain the time of the day in intervals of 30 minutes from 0 to 1410 inclusive. (i.e. 600 = 10:00am) How can I find the first slot available in the future (not booked) without running through a loop? Here is the table definition and test data:
Create Table Bookings(
    BookDate DateTime Not Null,
    BookSlot Int Not Null
)
Go
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-01',0);
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-01',30);
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-01',60);
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-01',630);
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-02',60);
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-02',90);
Insert Into Bookings(BookDate,BookSlot) Values('2014-07-02',120);
I want a way to return the first available slot that is not in the table and that is in the future (based on server time). Based on above test data:
  • If the current server time was 1st Jul, 00:10am, the result should be 1st Jul, 90min (01:30am).
  • If the current server time was 2nd Jul, 01:05am, the result should be 2nd Jul, 150min (02:30am).
If there are no bookings in the future, the function would simply return the closest half-hour in the future. -- SQL Fiddle for this is here:

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...