Tại sao là:: [] mới nhà điều hành cần thiết khi:: nhà điều hành mới là đủ?


0 Phiếu
Đã hỏi 24/5/2016 bởi bianchini (224,000 điểm)
As we know, the C++ standard defines two forms of global allocation functions:
void* operator new(size_t);
void* operator new[](size_t);
And also, the draft C++ standard (18.6.1.2 n3797) says:
227) It is not the direct responsibility of operator new or operator delete to note the repetition count or element size of the array. Those operations are performed elsewhere in the array new and delete expressions. The array new expression, may, however, increase the size argument to operator new to obtain space to store supplemental information.
What makes me confused is: What if we remove void* operator new[](size_t); from the standard, and just use void* operator new(size_t) instead? What's the rationale to define a redundant global allocation function?

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...