Khi nào tôi muốn làm cho tôi class private tĩnh?


0 Phiếu
Đã hỏi 01/4/2016 bởi ZrAmada (530 điểm)
Nói chung, có bất kỳ lợi ích trong tuyên bố class private như tĩnh không? Tôi muốn sử dụng một trong những điều sau đây trên khác trong những trường hợp nào?
private static class Foo
{
    ...
}
vs
private class Foo
{
    ...
}

1 câu trả lời

0 Phiếu
Đã trả lời 11/4/2016 bởi QbhDoIn (460 điểm)
Nếu bạn cần access để các member biến/phương pháp của lớp lớp, sử dụng các hình thức tĩnh. Nếu không, sử dụng mẫu static .

ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...