Riêng biến và phương pháp trong Python


0 Phiếu
Đã hỏi 19/3/2016 bởi oenRoe (410 điểm)
nên tôi sử dụng _foo (một gạch dưới) hoặc __bar (hai gạch) cho các thành viên private và phương pháp trong Python?

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...